Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Στο συγκεκριμένο αποθετήριο καταχωρούνται συστηματικά οι πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στα Προγράμματα Σπουδών (Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων των εργασιών είναι οι διαθέτες τους, δηλαδή ο/η κάθε φοιτητής/τρια, ο/η οποίος/α μέσα από την φόρμα υποβολής στοιχείων της εργασίας, εκχωρεί στο αποθετήριο το μη αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης της, μέσω διαδικτύου.

Το αποθετήριο σχεδιάστηκε από τον Αναστάσιο Εμβαλωτή, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση, την υλοποίηση του εγχειρήματος ανέλαβε ο Ηλίας Αυδίκος, εξωτερικός συνεργάτης του Τμήματος και στη δεύτερη (παρούσα) φάση, ο Θεόδωρος Ζευγίτης υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος.

Το εγχείρημα εντάσσεται στην πολιτική του Τμήματος για τη διασφάλιση της ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών και την πρόσβαση σε ανοικτά δημόσια δεδομένα. Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται με ανοικτό λογισμικό και καταβάλλεται προσπάθεια σύνδεσης με το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων [ΟΛΥΜΠΙΑΣ] και άλλα εθνικά και διεθνή αποθετήρια.