Διδακτική παρέμβαση για τη διδασκαλία των κλασμάτων με την αξιοποίηση περιβάλλοντος ψηφιακού παιχνιδιού σε μαθητές Γ’ Δημοτικού

Κωνσταντίνος Λαβίδας, Βασιλική Γεωργούλια, Βασίλειος Κόμης, Λαμπρινή Βουτσινά

Περίληψη


Περιορισμένα εμπειρικά δεδομένα έχουν παρουσιαστεί για τη διδασκαλία των κλασμάτων ιδιαίτερα σε μαθητές Γ΄ Δημοτικού. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία οιονεί πειραματική διαδικασία με στόχο να εξετάσει την αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής παρέμβασης για τη διδασκαλία των κλασμάτων στη Γ΄ Δημοτικού στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αξιοποίηση διαδικτυακού περιβάλλοντος τύπου ψηφιακού παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε κυρίως κατά πόσο οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν με τη σύνδεση της εικονικής με τη συμβολική αναπαράσταση του κλάσματος αλλά και με τη σύγκριση κλασμάτων. Συνολικά, συμμετείχαν 15 μαθητές της Γ΄ τάξης ενός ιδιωτικού Δημοτικού σχολείου της Πάτρας. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι ο συνδυασμός της παραδοσιακής διδασκαλίας και του περιβάλλοντος ψηφιακού παιχνιδιού συμβάλλει στην εξοικείωση των μαθητών τόσο με τη σύνδεση της συμβολικής με την εικονική αναπαράσταση του κλάσματος όσο και με τη σύγκριση κλασμάτων. Επίσης, παρατηρήθηκε ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία και βελτίωση του κλίματος στην τάξη. Στη βάση των ευρημάτων παρουσιάζονται περιορισμοί και προτάσεις.

Λέξεις κλειδιά


Κλάσματα, Γ΄ Δημοτικού, Ψηφιακό παιχνίδι, Μαθηματικά

Πλήρες Κείμενο:

PDF